• Přihlásit se
  • 0
    Košík

Zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost
GEMMEDICAL s.r.o.,
se sídlem Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4 – Krč,
IČO: 03291936,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 229802 (dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25. 5. 2018., informuje své zákazníky (dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů.

U Fyzických osob nepodnikajících se souhlas týká zpracování těchto údajů:

Jméno a příjmení
Bydliště
Adresa dodání
Datum narození
Rodné číslo
E-mail
Telefon

Účelem zpracování shora uvedených údajů je řádné zpracování Vaší objednávky, komunikace s Vámi jako naším zákazníkem, informování Vás o všech skutečnostech týkajících se Vaší objednávky.

Dovolujeme si Vás informovat, že zpracováváme osobní údaje a související data za účelem zvyšování kvality a přípravy dalších nabídek, tedy zpracováváme nejen shora uvedené údaje, ale i IP adresy, ze kterých nám objednávky přicházejí, historii nákupu. Dále Vás upozorňujeme, že data nám slouží pro další remarketing, online kampaně, nabídky soutěží na sociálních sítí a našich webových stránkách. Pro správné zpracování dat a identifikaci našich klientů používáme standardní nástroje – cookies, analytics, kontaktní formuláře, odpovědní formuláře, atp.

Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě
následujících právních titulů a pro následující účely:

I. Poskytování služeb

a) Právní titul: zákonný požadavek – plnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1, pís.
b) Nařízení
Subjekt údajů: zákazník – fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, zástupce právnické osoby
Účel: realizace poskytnutí služeb na základě objednávky a smlouvy
Rozsah: nezbytně nutný pro splnění povinností Společnosti, zejména jméno,
příjmení, kontaktní údaje (telefon, email), adresa, viz dle členění shora
Doba uložení:
i) po dobu trvání smlouvy,
ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání
promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze
strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené
zákonem, v případě doživotní záruky na zboží po dobu životnosti
zboží, nejdéle 30 let.

II. Evidence potenciálních zákazníků

Právní titul: smluvní požadavek – souhlas se zpracováním osobních údajů,
byl-li Subjektem udělen
Subjekt údajů: potenciální zákazník
Účel: sběr kontaktních informací pro kontaktování potenciálních
zákazníků s nabídkou služeb
Rozsah: jméno, příjmení, telefonní číslo, poznámky v návaznosti na již
proběhlé telefonní hovory,
Doba uložení: po dobu potřebnou pro získání nového zákazníka, případně do
doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu údajů

III. Zasílání obchodních sdělení

Právní titul: smluvní požadavek – oprávněný zájem v případě zákazníků,
souhlas se zpracováním osobních údajů v případě
potenciálních zákazníků, byl-li Subjektem udělen
Subjekt údajů: zákazník, potenciální zákazník
Účel: zasílání obchodních sdělení zákazníkům a potenciálním
zákazníkům
Rozsah: jméno, příjmení, telefonní číslo, poznámky v návaznosti na již
proběhlé telefonní hovory
Doba uložení: 3 roky (v případě uzavření kupní smlouvy na zboží s doživotní
zárukou 30 let), případně do doby odvolání souhlasu ze strany
Subjektu údajů

Osobní údaje zpracovávané pod písmenem b) a c) jsou údaje dobrovolné, a jsou tudíž ze strany Subjektu údajů poskytnuty dobrovolně. Tyto údaje je možné poskytnou ke zpracování třetím subjektům za účelem marketingové propagace.

Již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být Subjekt údajů Společností žádným způsobem sankcionován. Udělení nebo neudělení nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako
poskytovatelem služeb a Subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na adresu Společnosti, příp. může kontaktovat zákaznické
oddělení Společnosti, které mu s odvoláním souhlasu bude nápomocné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost provádí individuální automatizované rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím třetím subjektům,

  • Přepravní společnosti za účelem doručení zboží,
  • Provozovateli elektronických nástrojů např: dotazníků spokojenosti s nákupem a kvalitou zakoupených produktů, případně s využíváním jiných aplikací spojených s prodejem zboží, které mohou být zajišťovány třetími stranami.

Údaje mohou být předávány do třetí země.

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů
vůči Společnosti:
a) má právo na přístup ke svým osobním údajům,
b) má právo na jejich opravu nebo výmaz v případech předpokládaných Nařízením;
c) má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v případě,
že:

i. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
iii. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů;

d) pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.
e) Právo na přenositelnost – pouze u osobních údajů zpracovávaných na základě smlouvy anebo souhlasu a k tomu automatizovaně.
f) Právo na námitku – pouze u zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti anebo pro splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu

Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese.

Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů či podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, které sídlí na dres Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení
a souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Souhlas udělíte vyplněním formuláře: